Ple

El Ple està format pels següents membres:

Enric Laguarda Pons (Alcalde)

María Teresa García Casamitjana (Tinent d’alcalde)

Montserrat Romans Porcar

María Cristina Rotellà Lasheras

Pere Arderiu Arraut

 

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

Actes del Ple

Actes 2015 1. ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ 13062015 2. Acta Extraordinària 27062015 3. Acta 20072015 4. ACTA17082015 5. Acta 28092015 6. Acta Extraordinària 07102015 7. Acta Extraordinària 10112015 8. Acta 25112015 9. Acta 16122015 Actes 2016 Acta num 1 03032016 Acta num 2 26042016 – Extraordinària Acta num 3 11072016 Acta num 4 21092016 Acta num 5 28112016 Actes 2017 Acta núm.1 – 06_02_2017 Acta núm.2 – 20_02_2017 – Extraordinari Acta núm.3 – 27_03_2017 Acta núm.4 – 15_05_2017 Acta núm.5 – 21_06_2017 Acta núm.6 – 19_07_2017 Acta núm.7 – 31_08_2017 – Extraordinari Acta núm.8 – 18_10_2017 Acta núm.9 – 25_10_2017 – Extraordinària Acta núm.10 – 06_11_2017 – Extraordinària Acta núm.11 – 29_11_2017 – Extraordinària Acta núm.12 – 22_12_2017 Actes 2018 Acta núm. 1- 28-2-18 Acta núm. 2 – 09-04-2018 Acta núm. 3 – 14-06-2018 Acta núm. 4 – 30-08-2018 Acta núm. 5 – 07-11-2018 Acta núm. 6 17-12-18 Actes 2019 Acta núm. 1 16012019 – extraordinària Acta núm. 2 13-02-19 – extraordinària Acta núm. 3 29-03-2019 – sorteig mesa electoral Acta núm. 4 10-04-2019 Acta núm. 5 29-04-2019 – sorteig mesa electoral locals Acta núm. 6 9-05-2019 – repeticio sorteig mesa electoral locals Acta núm. 7 12-06-2019 – finalització legislatura Acta núm. 8 15-06-2019 – consititucio nou consitori Acta núm. 9 15-07-19 Acta núm. 10 23-09-19 Acta núm. 11 17-10-19 – extraordinaria Acta núm. 12 21-10-2019 – sorteig mesa electoral ECG NOV 2019 Acta núm. 13 11-11-2019 – extraordinària Acta núm. 14 19-12-2019 Actes 2020 Acta nº1 -Ple ordinari 10-03-2020 Acta nº2 -Ple extraordinari 13-05-2020 Acta nº3 -Ple extraordinari 18-05-2020Acta nº4 -Ple ordinari 15-06-2020Acta nº5 -Ple extraordinari 30-07-2020Acta nº6 -Ple extraordinari 20-08-2020Acta nº7 -Ple extraordinari i urgent 20-08-2020 Acta nº8 -Ple ordinari 28-09-2020 Acta nº9 -Ple extraordinari 12-11-2020 Acta nº10 -Ple ordinari 21-12-2020 ACTES 2021

Acta nº 1 – sorteig mesa electoral – 20-01-2021 Acta nº 2 – Ple extraordinari – 05-02-2021Acta nº 3 – Ple ordinari – 22-03-2021Acta nº 4 – Ple extraordinari i urgent – 28-04-2021Acta nº 5 – Ple ordinari – 21-06-2021Acta nº 6 – Ple extraordinari – 09-07-2021 Acta nº 7 – Ple ordinari – 28-09-2021Acta nº 8 – Ple extrordinari – 11-11-2021Acta nº 9 – Ple ordinari – 23-12-2021     

ACTES 2022 Acta num.1 Ple extraordinari i urgent 17-1-2022Acta num.2 Ple ordinari 25-3-2022Acta num.3 Ple extraordinari 28-4-2022