Ple

El Ple està format pels següents membres:

Enric Laguarda Pons (Alcalde)

María Teresa García Casamitjana (Tinent d’alcalde)

Montserrat Romans Porcar

María Cristina Rotellà Lasheras

Agustí Tarrats Galan

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

Actes del Ple

Actes 2015

1. ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ 13062015

2. Acta Extraordinària 27062015

3. Acta 20072015

4. ACTA17082015

5. Acta 28092015

6. Acta Extraordinària 07102015

7. Acta Extraordinària 10112015

8. Acta 25112015

9. Acta 16122015

 

Actes 2016

Acta num 1 03032016

Acta num 2 26042016 – Extraordinària

Acta num 3 11072016

Acta num 4 21092016

Acta num 5 28112016

 

Actes 2017

Acta núm.1 – 06_02_2017

Acta núm.2 – 20_02_2017 – Extraordinari

Acta núm.3 – 27_03_2017

Acta núm.4 – 15_05_2017

Acta núm.5 – 21_06_2017

Acta núm.6 – 19_07_2017

Acta núm.7 – 31_08_2017 – Extraordinari

Acta núm.8 – 18_10_2017

Acta núm.9 – 25_10_2017 – Extraordinària

Acta núm.10 – 06_11_2017 – Extraordinària

Acta núm.11 – 29_11_2017 – Extraordinària

Acta núm.12 – 22_12_2017

 

Actes 2018

Acta núm. 1- 28-2-18

Acta núm. 2 – 09-04-2018

Acta núm. 3 – 14-06-2018

Acta núm. 4 – 30-08-2018

Acta núm. 5 – 07-11-2018

Acta núm. 6 17-12-18

 

Actes 2019

Acta núm. 1 16012019 – extraordinària

Acta núm. 2 13-02-19 – extraordinària

Acta núm. 3 29-03-2019 – sorteig mesa electoral

Acta núm. 4 10-04-2019

Acta núm. 5 29-04-2019 – sorteig mesa electoral locals

Acta núm. 6 9-05-2019 – repeticio sorteig mesa electoral locals

Acta núm. 7 12-06-2019 – finalització legislatura

Acta núm. 8 15-06-2019 – consititucio nou consitori

Acta núm. 9 15-07-19

Acta núm. 10 23-09-19

Acta núm. 11 17-10-19 – extraordinaria

Acta núm. 12 21-10-2019 – sorteig mesa electoral ECG NOV 2019

Acta núm. 13 11-11-2019 – extraordinària Acta núm. 14 19-12-2019

 

Actes 2020

Acta nº1 -Ple ordinari 10-03-2020

Acta nº2 -Ple extraordinari 13-05-2020

Acta nº3 -Ple extraordinari 18-05-2020

Acta nº4 -Ple ordinari 15-06-2020

Acta nº5 -Ple extraordinari 30-07-2020

Acta nº6 -Ple extraordinari 20-08-2020

Acta nº7 -Ple extraordinari i urgent 20-08-2020 

Acta nº8 -Ple ordinari 28-09-2020

Acta nº9 -Ple extraordinari 12-11-2020

Acta nº10 -Ple ordinari 21-12-2020

 

Actes 2021

Acta nº 1 – sorteig mesa electoral – 20-01-2021

Acta nº 2 – Ple extraordinari – 05-02-2021

Acta nº 3 – Ple ordinari – 22-03-2021

Acta nº 4 – Ple extraordinari i urgent – 28-04-2021

Acta nº 5 – Ple ordinari – 21-06-2021

Acta nº 6 – Ple extraordinari – 09-07-2021

Acta nº 7 – Ple ordinari – 28-09-2021

Acta nº 8 – Ple extrordinari – 11-11-2021

Acta nº 9 – Ple ordinari – 23-12-2021    

 

Actes 2022

Acta num.1 Ple extraordinari i urgent 17-1-2022

Acta num.2 Ple ordinari 25-3-2022

Acta num.3 Ple extraordinari 28-4-2022

Acta num.4 Ple ordinari 16-6-2022

Acta num.5 Ple ordinari 05-09-2022