EDICTE

das_ajuntament_P_NC

EDICTE

Havent-se aprovat per aquest Ajuntament les bases del concurs públic per a la selecció per proveir una plaça funcionarial de tècnic comptable, per acord de Ple de l’Ajuntament de 28 de febrer d’enguany, que es troben disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament (www.das.cat) i en el BOP núm. 46 de data 6 de març de 2018 (Bop 46). Atès que en data 14 de març d’enguany, s’ha publicat en el DOGC núm. 7578 (DOGC 7578) l’anunci de convocatòria de concurs públic per a la selecció per proveir dita plaça, s’informa que el termini per a la presentació d’instàncies finalitza el proper dia 28 de març d’enguany.

Das, 14 de març de 2018.

L’alcalde,

Enric Laguarda i Pons