Masella

snow_1

B A N
Estant a les vigílies de la propera temporada d’esquí, es dóna públic
coneixement a tots els interessats que, per a la propera temporada 2016-
2017, s’han renovat els acords assolits la temporada passada amb
l’estació d’esquí de Masella.
Per dit motiu, convoco a les famílies del municipi amb membres que
estiguin interessats en gaudir del forfait i que compleixin els requisits
següents;

 • estar empadronats al municipi de Das amb un mínim d’un any
  d’antiguitat.
 • treballar a la comarca de la Cerdanya, o percebre la pensió a la
  Cerdanya en cas de jubilats i pensionistes.
 • escolarització dels menors a la Cerdanya i, excepcionalment, a
  comarques veïnes.
 • aportar contracte de lloguer o escriptura de propietat de l’immoble
  de residencia en municipi.
 • estar al corrent de pagaments dels tributs locals.

Aquestes persones hauran de complimentar a l’Ajuntament en dies i
hores d’oficina els formularis que hi haurà preparats a l’efecte. En dies
immediatament anteriors a l’inici de la temporada d’esquí l’Ajuntament
comprovarà la veracitat de les dades facilitades, quan a residència
habitual, empadronament i pagament de tributs, i farà la proposta a
l’estació d’esquí. Tanmateix, les persones que constin empadronades i
no compleixin la resta dels requisits, obtindran uns descomptes
substancials en l’adquisició de forfaits diaris.
Das, el 18 de novembre del 2016.
Alcalde-President,
Enric Laguarda i Pons