Perfil de contractant

L’Ajuntament de Das, com a ens públic que realitza contractacions i d’acord amb el que disposa l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan d e contractació.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Das&idCap=32186350&ambit=